Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 
   


ALGEMENE (VERKOOP) VOORWAARDEN

 

1.   Definities

1.1

Deze website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en bestelmogelijkheden.

1.2

Onderhoud of reparatie: het door VidaPhone v.o.f. herstellen/upgraden van een smartapparaat of computer van de opdrachtgever.

1.3

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VidaPhone v.o.f (verder te noemen: VidaPhone) een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of producten.

 

 

 

2.   Toepasbaarheid

2.1

Door ondertekening van een overeenkomst met VidaPhone verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 • 2

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met VidaPhone.

 

 

 

3.   Offertes

3.1

Door ondertekening van een overeenkomst met VidaPhone verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 • 2

Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door VidaPhone zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van VidaPhone, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

 • 3

VidaPhone is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

 

 

4.   Aanvang van de overeenkomst

4.1

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdracht overeenkomst is ingevuld en ondertekend ontvangen door VidaPhone; Van de

 

voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer of in overleg met en onder expliciet schriftelijke goedkeuring van VidaPhone .

 

 

 

5.   Uitvoering van de overeenkomst

5.1

VidaPhone zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VidaPhone het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • 2

Eventueel overig meerwerk wordt voor aanvang gemeld aan opdrachtgever, waarna overleg over de uitvoer van dit meerwerk plaatsvindt;

 • 3

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan VidaPhone aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VidaPhone zijn verstrekt, heeft VidaPhone het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 4

VidaPhone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VidaPhone is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VidaPhone kenbaar behoorde te zijn.

 • 5

VidaPhone zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VidaPhone de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

 

6.   Duur en beëindiging

6.1

Het repareren van smartapparatuur en computers door VidaPhone voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.

 • 2

VidaPhone kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met VidaPhone gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

 • 3

VidaPhone heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 • 4

Terminatie van de overeenkomst

VidaPhone heeft het recht om de overeenkomst(en) te beëindigen alsmede het recht om hiervoor een vergoeding te vragen, indien de opdrachtgever voor een periode van drie maanden of langer consequent de openstaande facturen niet betaald. Uitzonderingen zijn mogelijk van toepassing en nader verklaard in subartikel 6.4.1.

6.4.1

 

Vergoeding(en) en betalingsplicht

 • De opdrachtgever heeft bij elke vorm van opzegging of contractbeëindiging de plicht om de resterende openstaande facturen alsnog te
 • In toelichting op artikel 6.4 heeft VidaPhone het recht om een vergoeding te vragen voor de beëindiging van de overeenkomst met de opdrachtgever, maar kan en mag deze vergoedingsplicht ook verwerpen voor de Eis hiervoor is een schriftelijke bevestiging.
 • VidaPhone bewaart als uitvoerende partij het recht om per overeenkomst de vergoedingseis op maat te

6.4.2

Uitkoping

Om de overeenkomst op te heffen heeft de opdrachtgever ten alle tijden de mogelijkheid om zich uit te kopen uit de overeenkomst tegen 70% van de restwaarde van het contract. De restwaarde is het totaal van kosten wat over de gehele contractperiode verrekend zal worden op de nog uit te voeren werkzaamheden. Wanneer de opdrachtgever zich uitkoopt worden de werkzaamheden ook direct gestopt.

 • 5

Pauzering overeenkomst

VidaPhone bewaart het recht om op elk gewenst moment voor elke gewenste periodeduur een actieve overeenkomst te pauzeren, evenals het recht om een gepauzeerde overeenkomst op elk gewenst moment te heractiveren.

 

 

 

7.   Levering en levertijd

7.1

Tussentijdse analyse kan worden meegedeeld aan klant of zelf door klant worden opgevraagd.

 • 2

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van VidaPhone, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 • 3

Oplevering van een reparatie of onderhoud geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen.

 

 

 

8.   Prijzen

8.1

Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

 • 2

VidaPhone behoudt het recht om maximaal eens per kalenderjaar de overeengekomen prijzen van haar producten en/of diensten te verhogen met maximaal 10% ter compensatie van bijvoorbeeld – maar niet uitgesloten tot – inflatie, prijsstijgingen van leveranciers, verhoogde loonkosten, etc.

 • 3

Meerwerk dat niet van tevoren is afgesproken is per eigen definitie ook meer werk, wat het onderwerp voor een aanvullende overeenkomst zal worden. De aanvullende overeenkomst is, indien akkoord door beide partijen, in eenzelfde vorm als zelfstandige overeenkomst onderhevig aan de algemene voorwaarden van VidaPhone zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst en/of op de website van VidaPhone.

 

9.   Betaling

9.1

Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en VidaPhone en is de opdrachtgever verplicht om het werk van VidaPhone volgens afspraak te honoreren.

 • 2

Het volgende facturatieschema wordt gehanteerd: 100% na het opleveren. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. 9.3

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, krijgt u een herinnering. Is het verschuldigde bedrag dan nog niet voldaan, dan wordt door VidaPhone een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 9.4

Betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat middels overboeking wordt betaald. Bijschrijving dient te zijn geschied binnen de op de factuur vermelde termijn.

 

 

 

10.   Copyright

10.1

Het eigendom van door VidaPhone verstrekte ideeën, concepten, vervaardigde materiaal of (proef)ontwerpen blijft van VidaPhone, en wordt na oplevering van het project en alles betaald te hebben eigendom van de opdrachtgever. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is VidaPhone gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2

VidaPhone behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt wordt gebracht.

 

 

 

11.  Aansprakelijkheid

11.1

Voor zover VidaPhone bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan VidaPhone op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met VidaPhone of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VidaPhone.

11.2

VidaPhone is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11.3

 

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VidaPhone slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van VidaPhone voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 

 

12.   Reclame

12.1

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan VidaPhone. Indien de reclamering gegrond is zal VidaPhone deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan VidaPhone binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.

12.2

Reclameringen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 

 

 

13.   Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1

VidaPhone bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13.4

De opdrachtgever kan instemmen tot voortzetting van de overeenkomst(en) onder de voorwaarden welke golden op het punt van ondertekening van genoemde overeenkomst mits VidaPhone hier vooraf schriftelijk mee ingestemd heeft.

 

 

 

14.   Overig

14.1

VidaPhone zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VidaPhone. 14.2

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. VidaPhone zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

 

 

 

15.   Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht (en daarmee ook Europees recht) van toepassing.

 

 

 

 

 
   


GARANTIE

 

Garantie bij VidaPhone

Heb je bij VidaPhone een refurbished iPhone, refurbished Samsung, refurbished iPad, refurbished Apple Watch of ander refurbished merkproduct gekocht en heeft je device last van een technisch mankement? Binnen de garantieperiode repareren we dat graag kosteloos voor je. In totaal heb je bij VidaPhone (vanaf 1 januari 2024) een garantieperiode van twee jaar voor Apple en Samsung producten. Op elektronische accessoires, zoals oordopjes en powerbanks krijg je één jaar garantie! Je leest hier alles over onze garantievoorwaarden.

 
   

 

 

 

Garantie op iPhones, Samsungs, iPads, Apple Watches en toebehoren

 

 

Wettelijke garantie en extra garantie, hoe zit dat?

 

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie (fabrieksgarantie). Wettelijke garantie wil zeggen dat jouw aangekochte product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een eigen garantie van 24 of 36 maanden. Onze eigen garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

 

 

Wat valt onder de garantie?

 

Wanneer je een device na aanschaf niet compleet, beschadigd of defect van ons ontvangt, neem dan direct contact met ons op. Een toestel moet, volgens de wettelijke garantie, voldoen aan de verwachting die je ervan hebt. Wel moet je het toestel op de juiste manier gebruiken. Als het toestel juist wordt gebruikt en het binnen 2 jaar defect raakt, zal het toestel door ons kosteloos gerepareerd worden. Onderstaande technische mankementen vallen onder de 24 maanden garantie:

 • Audioproblemen (microfoon, luidspreker)

 

 • Netwerkproblemen (4G/5G, Wifi, Bluetooth, GPS)
 • Schermproblemen (touch reageert niet, geen beeld)
 • Knoppen (aan/uitknop, vibratieknop, volumeknoppen)
 • Batterij (snel leeg, wordt warm)
 • Laadproblemen (met uitzondering van stof in de oplaadpoort)
 • Camera problemen (geen beeld, geen auto focus)

 

Garantie op de batterij

 

De garantietermijn van de batterij bedraagt twee jaar. De minimale batterij capaciteit die VidaPhone hanteert is 85%. Pas als de batterijcapaciteit binnen de garantietermijn van twee jaar is teruggelopen naar minder dan 70%, wordt de batterij kosteloos vervangen.

 

Wat als we het technisch mankement niet kunnen repareren?

 

We doen ons uiterste best om een technisch mankement (die aan onze voorwaarden voldoet) binnen de garantieperiode te repareren. Soms kan het voorkomen dat een reparatie ons niet lukt. In dat geval wordt het device omgeruild voor een vergelijkbaar exemplaar. Als dit niet mogelijk is, dan krijg je een restitutie in de vorm van een voucher van VidaPhone.

 • 0-12 maanden na aanschaf: 100% van de aankoopprijs vergoed
 • 13-18 maanden na aanschaf: 60% van de aankoopprijs vergoed
 • 19-24 maanden na aanschaf: 40% van de aankoopprijs vergoed
 • 25-36 maanden na aanschaf: 20% van de aankoopprijs vergoed

 

Wat valt niet onder de garantie?

 

Heeft het toestel defecten die het gevolg kunnen zijn van val-, stoot-, of vochtschade, dan kan het zijn dat de reparatiekosten van een ander defect niet meer onder de garantie valt. Let op: laat je een toestel repareren of onderdelen vervangen bij een externe partij, dan komt de garantie te vervallen. De garantie vervalt ook bij toepassing van illegale software of software die niet door de oorspronkelijke fabrikant is goedgekeurd. Onderstaande punten vallen buiten de garantie:

 • Defecten na de garantieperiode van 2 jaar
 • Schade als gevolg van vallen, stoten en/of contact met vocht (gebarsten/gebroken onderdelen en/of oxydatie)
 • Verbogen toestellen
 • De Touch ID functionaliteit bij vervanging van de homebutton
 • De Face ID functionaliteit bij vervanging van de frontcamera
 • Gebroken cameralens
 • Beschadigde of vieze laadconnector
 • Gebroken simkaarthouder
 • Loslatende coating bij Retina Macbook schermen

 

 • Bij de iPhone 7 (Plus) / iPhone 8 (Plus)/ alle iPhone SE modellen is de homebutton niet te repareren, dus hierop kunnen wij geen garantie geven
 • VidaPhone-toestellen zijn niet per definitie waterdicht, dus wij geven geen garantie op waterdichtheid

Let op: als een defect toestel naar ons wordt opgestuurd dat niet aan onze garantievoorwaarden voldoet, moeten wij hiervoor 30,- euro onderzoekskosten in rekening brengen. Dit moet worden voldaan alvorens wij het toestel retourneren. Dit bedrag zal worden verrekend indien er akkoord wordt gegeven voor reparatie na een eventuele prijsopgave. Als de backcover van een toestel beschadigd of (deels) gebarsten is, zal het toestel -ongeacht klacht- door ons als “Beyond Economical Repair” worden beschouwd.

 
   


De tijd en materialen die nodig zijn, wegen niet op tegen de dagwaarde van een toestel in combinatie met het verhoogde risico op vervolgklachten.

 

 

 

Garantie op accessoires

Voor alle artikelen die je bij VidaPhone koopt, geldt de wettelijke garantie. Voor accessoires geldt een garantie van 12 maanden. Defecte accessoires worden binnen deze periode kosteloos omgeruild. Dit geldt niet voor defecten die zijn ontstaan door

 
   


gebruikers-, val-, stoot-, of waterschade.

 

 

 

Reparatie

 

Neem contact met ons op

 

Als je problemen hebt met een device of accessoire binnen de garantietermijn, kun je het beste contact opnemen met de servicedesk. Zo weet je zeker of jouw schade binnen onze garantievoorwaarden valt. Indien je op eigen initiatief een defect device naar ons opstuurt dat niet aan onze garantievoorwaarden voldoet, moeten wij hiervoor onderzoekskosten van €30,- incl. BTW in rekening brengen. Contact opnemen loont dus zeker.

 

Reparatie aanmelden en product versturen

 

Indien het defect aan onze garantievoorwaarden voldoet, kun je de reparatie aanmelden en daarna het product en goed verpakt kosteloos bij ons brengen of naar ons opsturen via een pakketdienst. Gebruik bij voorkeur bubbelplastic of luchtkussentjes. Het is belangrijk om de iPhone, iPad, Macbook of Apple Watch leeg te maken. Zo weet je zeker dat je gegevens niet verloren gaan en kunnen wij volledig toegang krijgen tot het toestel. Bekijk hiervoor de handleiding device leegmaken.

 

Reparatie en retourzending

 

 
   


Het duurt 1 tot 3 werkdagen voordat het defecte product bij ons arriveert. Vervolgens proberen we om binnen 72 uur het device te repareren en te retourneren. Inclusief transport komt dat neer op ongeveer 5 werkdagen. Heb je een probleem met het moederbord? Dan kan de reparatie langer duren vanwege de complexiteit.

 

 

 

Heb je vragen?

Heb je vragen over onze garantievoorwaarden of ons reparatiebeleid? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Stuur een e-mail naar [email protected] óf chat met ons op de website, of bel op werkdagen: 026 848 9874

 

 

 

 

 

 
   


VEELGESTELDE VRAGEN (o.a. REFURBISHED PRODUCTEN)

 

Hoe werkt reparatie en/of onderhoud bij VidaPhone?

 

Onderhoud & Reparatie

Service afgestemd op gebruiker

Je neemt een nieuw mobiel toestel in ontvangst. Hoe fijn is het als dit toestel direct is te gebruiken. Data kan overgezet zijn en de gewenste apps ook geïnstalleerd. VidaPhone biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Ben je in de gelegenheid een toestel op te halen, dan zetten we de gegevens van je oude toestel gewoon over. Koop je voor je bedrijf meerdere toestellen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat deze toestellen geheel naar wens geconfigureerd worden uitgeleverd op basis van OTA (Over The Air). Deze optie bestaat onder andere voor iPhones.

Reparatie en omruil

Apparatuur raakt wel eens defect. Niks zo lastig als je niet verder kan met je werk. Binnen onze beheerservices bieden we opties zoals reparatie- en omruilservice. Service op maatwerk niveau.

Binnen en buiten garantie

VidaPhone begeleidt en verzorgt het reparatieproces. Valt het toestel buiten garantie, dan geven we een heldere prijsopgave op basis van onze standaard prijzen, met de keuze tot reparatie met originele onderdelen of met zogenaamde OEM.

Omruil en Vervangservice

Afhankelijk van het serviceniveau dat we met elkaar afspreken, ruilen we het toestel bij een defect om of stellen we een vergelijkbaar leentoestel ter beschikking. De gebruiker is op deze manier nooit onthand. We bieden hierbij de mogelijkheid om op locatie (omruil)apparatuur op voorraad te houden.

Aan de slag

Wat het beste aan service opties bij jouw behoefte past en tegen welke voorwaarden en kosten, bespreken we graag en geven er advies over. Afspraken leggen we vast in een serviceovereenkomst, lees: verkoopovereenkomst.

 

 

Wat is refurbished?

Refurbished is het controleren, renoveren en schoonmaken van een (gebruikt) product. Refurbished betekent letterlijk vanuit het Engels vertaald ‘gereviseerd’. Het zijn producten die retour zijn gekomen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn geweest van technische defecten of een inruilprogramma.

 

 

Refurbished: van duur naar duurzaam!

Smartphones, smartwatches en tablets worden steeds duurder, terwijl de innovaties juist steeds kleiner worden. Apple en SAMSUNG zijn inmiddels verschrikkelijk duur en helaas lang niet voor iedereen betaalbaar. Daarnaast worden er jaarlijks óók nog eens tienduizenden smartphones onnodig weggegooid en hergeproduceerd. Belachelijk, toch? Dat kan anders vinden wij! Ons grote doel is dan ook om Apple- of Samsung-devices binnen handbereik te krijgen van iedereen, door deze aan te bieden voor prijzen die wél betaalbaar zijn. Tegelijkertijd willen we die torenhoge elektronische afvalberg en de Co2- voetafdruk verkleinen door circulair te ondernemen. Hoe we dat doen? Refurbished!

 

 

Aan al onze antwoorden op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en typefouten voorbehouden.